Reklamní výroba a zpracování tuků

Obecná informace
stav:
Z druhé ruky

Máte na prodej použité nebo nové stroje na výrobu a zpracování tuku? nevíte kde? Tady na Machinengo! Registrovat se u nás můžete bezpečně, rychle a snadno.

Podmínky služby
- pro reklamy na Machinengo -

1. Předmět, oblast působnosti
1.1. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je rezervace a umístění inzerátů na webové stránky Machinengo.de! (dále jen „platforma“) a také využívání platformy jako zájemce. Platformu provozuje Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Německo (dále jen „my“ nebo „nás“).

1.2. Definice:

1.2.1. Umístění reklam na Platformě jsou dále označována jako „Reklamy“.

1.2.2 Společnosti inzerující na platformě jsou dále označovány jako „poskytovatelé“.

1.2.3 Oznámení, recenze nebo jiný obsah, který uživatelé sdělují na Platformě nebo jejím prostřednictvím, se označují jako „Příspěvky uživatelů“.

1.3 Umístění reklam na platformě je – pokud a v rozsahu uvedeném na platformě – zpoplatněno. Použití inzerátů jako zájemce je bezplatné.

1.4 Naše nabídky a služby podléhají výhradně těmto Všeobecným obchodním podmínkám. Podmínky uživatele, které se odchylují a/nebo jdou nad rámec těchto podmínek, se nestanou součástí smlouvy.


2. Uzavření smlouvy, jazyk smlouvy
2.1 Pro používání služeb naší platformy platí následující:

2.1.1. Uzavření smlouvy o placených službách:

2.1.1.1. Pouze při objednání služby je závazná nabídka k uzavření odpovídající smlouvy. Chcete-li zadat objednávku, projděte objednávkovým procesem na webových stránkách a zadejte tam požadované informace. Před odesláním objednávky máte možnost znovu zkontrolovat všechny údaje objednávky a případně je opravit. Pouze při odeslání objednávky učiníte závaznou nabídku k uzavření smlouvy.

2.1.1.2. Vaši nabídku můžeme zpracovat do pěti dnů

Zaslání potvrzení objednávky poštou, faxem nebo e-mailem nebo
Žádost o platbu

akceptovat; Pro dodržení termínu je rozhodující čas, kdy od nás obdržíte potvrzení objednávky nebo požadavek na platbu.
2.1.2 Uzavření smlouvy na bezplatné služby:

2.1.2.1. Poskytnutí webové stránky nepředstavuje závaznou nabídku k uzavření příslušné smlouvy o užívání, ale závaznou nabídku pouze tehdy, když nám uživatel zašle svou žádost o registraci a/nebo rezervaci prostřednictvím webové stránky. Tuto nabídku můžeme přijmout potvrzením registrace nebo rezervace uživatele s registrací nebo potvrzením rezervace e-mailem nebo zveřejněním příspěvků uživatelů na platformě.

2.1.3 Jazyk smlouvy

2.1.3.1. Smluvním jazykem je němčina.


3. Uložení smluvních ustanovení
3.1.1 Uchováváme smluvní ujednání, tj. rezervační údaje nebo údaje o objednávce nebo registrační údaje a tyto Všeobecné obchodní podmínky. Smluvní ujednání si můžete vytisknout nebo uložit pomocí obvyklé funkce vašeho prohlížeče (obvykle "Tisk" nebo "Soubor" > "Uložit jako"). Rezervační údaje nebo údaje o objednávce nebo registrační údaje jsou obsaženy v přehledu, který se zobrazí v posledním kroku rezervace nebo objednávky nebo registrace.

4. Uživatelský účet (registrace)
4.1. Při registraci uživatelského účtu musí být uvedeny správné a úplné údaje. Údaje třetích stran nelze použít bez jejich souhlasu.

4.2. Vícenásobné registrace nejsou povoleny.

4.3. Jste povinni zacházet s vašimi přístupovými údaji, jako je vaše heslo, důvěrně, nezpřístupňovat je třetím osobám a v případě ztráty nebo neoprávněného použití vašich přístupových údajů nás neprodleně informovat.

5. Reklamní služby a ceny
5.1 Formáty, umístění a období přechodu pro reklamy, jakož i jakékoli zvláštní požadavky a případně příslušné ceny vycházejí z našeho popisu služby nebo ceníku nebo jiného ceníku příslušných produktů, který byl platný v době uzavření smlouvy uzavřeno.


6. Požadavky na reklamu
6.1. Přesnost a aktuálnost: Obsah svých inzerátů musíte udržovat vždy přesný a aktuální.

6.2. Hypertextové odkazy: Pokud vaše inzeráty obsahují hypertextové odkazy, musíte zajistit technickou dostupnost cílové stránky a také legálnost obsahu cílové stránky a prostředí cílové stránky.

6.3. Dodržování platných zákonů: Je vaší odpovědností zajistit, aby vaše reklamy neporušovaly platné zákony. Patří mezi ně například zákaz nekalé, klamavé nebo jinak protisoutěžní reklamy podle UWG, vyhlášky o označování cen nebo ustanovení trestního práva.

6.4. Žádné porušení práv třetích stran: Vaše reklama nesmí porušovat práva průmyslového vlastnictví třetích stran nebo práva duševního vlastnictví třetích stran, jako jsou práva na názvy, práva k ochranným známkám (značky, patenty na design) nebo autorská práva. Poskytovatel nás ujišťuje, že může volně disponovat právy k obsahu jeho inzerátu, která jsou nezbytná pro umístění jeho inzerátu a že nedochází k rozporu s právy třetích osob.

6.5. Povinnost poskytnout tiráž: Poskytovatel musí zajistit, aby všechny inzeráty, které sám zadal na platformu, obsahovaly tiráž, pokud není reklama používána výhradně pro soukromé nebo rodinné účely a nemá vliv na trh. Postačuje jasně viditelný, rozpoznatelný jako takový a smysluplně označený (např. „Impressum“) odkaz na otisk poskytovatele, který je dostupný jinde. Tiráž musí splňovat otiskovou povinnost ve smyslu § 5 zákona o telemédiích.


7. Požadavky na příspěvek uživatele
7.1. Na platformě nebo jejím prostřednictvím mohou být sdělovány pouze zákonné příspěvky uživatelů (oznámení, hodnocení atd.). Uživatelské příspěvky a/nebo jejich zveřejňování na platformě zejména nesmí porušovat žádná práva třetích stran (např. práva na jména, ochranné známky, autorská práva, ochranu dat, osobnostní práva atd.). Uživatel nás ujišťuje, že může volně disponovat potřebnými právy pro zveřejňování svých uživatelských příspěvků na platformě a že neexistují žádná konfliktní práva třetích stran.

7.2. Uživatelské příspěvky, ať už ve formě obrázků nebo textu, nesmí obsahovat žádné vyobrazení násilí a nesmí být sexuálně urážlivé. Nesmí obsahovat žádná diskriminační, urážlivá, rasistická, pomlouvačná nebo jinak nezákonná či nemorální prohlášení nebo prohlášení

7.3. Hodnocení udělovaná poskytovatelům nesmí obsahovat žádná nepřesná faktická prohlášení nebo urážlivou kritiku a nesmí porušovat osobní práva.


8. Blokování reklam
8.1. Jsme oprávněni okamžitě zablokovat reklamy, pokud existují náznaky, že tato nebo případně cílová stránka, na kterou jsou reklamy přesměrovány, nebo prostředí cílové stránky je nezákonné nebo porušuje práva třetích stran. Pro tyto účely je třeba považovat za náznak nezákonnosti nebo porušení zákona, pokud třetí strany přijmou opatření jakéhokoli druhu proti nám nebo proti vám a založí tato opatření na obvinění z nezákonnosti a/nebo porušení zákona. . Přerušení okruhu má být zrušeno, jakmile bude vyloučeno podezření na nezákonnost nebo porušení práv.

8.2. O zablokování reklam vás budeme neprodleně informovat a požádáme vás, abyste v přiměřené lhůtě objasnili obvinění. Po bezvýsledném uplynutí lhůty máme právo smlouvu okamžitě ukončit.

9. Blokování příspěvků uživatelů
9.1. Jsme oprávněni kdykoli zablokovat a/nebo smazat příspěvky uživatelů, pokud to není v rozporu s vaším právem na svobodu projevu.


10. Fakturace e-mailem
10.1. Jsme oprávněni vystavovat faktury e-mailem.


11. Reklamace vad (záruka)
11.1. Na naše záruční povinnosti se vztahují zákonná ustanovení o záruce.


12. Zřeknutí se a omezení odpovědnosti
Na naši odpovědnost za škody se vztahuje následující:


12.1. V případě úmyslu a hrubé nedbalosti, a to i ze strany našich zástupců, ručíme v souladu se zákonnými ustanoveními. Totéž platí pro škody na životě, zdraví nebo zdraví způsobené z nedbalosti.

12.2. V případě škody na majetku způsobené z nedbalosti a finančních ztrát odpovídáme pouze za porušení podstatné smluvní povinnosti, avšak pouze za škodu, která byla předvídatelná a typická pro smlouvu v době uzavření smlouvy; Podstatné smluvní povinnosti jsou takové, jejichž plnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může smluvní partner pravidelně spolehnout.

12.3. Kromě toho je vyloučena odpovědnost z naší strany bez ohledu na její právní základ.

12.4. Vyloučení a omezení odpovědnosti podle výše uvedených odstavců (1) až (3) platí odpovídajícím způsobem také ve prospěch našich zástupců.

12.1. Odpovědnost z důvodu převzetí záruky nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena vyloučením a omezením odpovědnosti v odstavcích (1) až (4) výše.13. Hodnocení reklam
13.1. Hodnocení je založeno na datu umístění reklamy. Tyto parametry může uživatel/návštěvník měnit prostřednictvím webu (třídění). Top inzeráty lze také rezervovat. Opět platí, že nejnovější reklamy se ve výsledcích zobrazují výše.


14. Volba práva, místo příslušnosti
14.1. Právo Spolkové republiky Německo. Zákon OSN o prodeji je vyloučen. Tato volba práva se na spotřebitele vztahuje pouze potud, pokud neomezuje žádná kogentní zákonná ustanovení státu, ve kterém má místo pobytu nebo obvyklého pobytu.

14.2. Místem jurisdikce při transakcích s obchodníky, právnickými osobami podle veřejného práva nebo speciálními fondy podle veřejného práva je sídlo naší společnosti. Jsme však oprávněni zvolit žalobu v sídle zákazníka.

Informace
Kontakt
Kontakt
Ochrana dat
Obchodní podmínky
Právo na odstoupení
Reklama
ceny
odkaz na design
Reklamace


Právo na odstoupení
Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení je čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás o svém rozhodnutí informovat (Temur Güzel, Grosser Teil 6, 32130 Enger, +49 (0) 5224/9769239) jasným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) ke zrušení této smlouvy. Pro tento účel můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Důsledky zrušení
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vybrali jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení než nejvýhodnější standardní dodávky, kterou nabízíme) musí splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o zrušení vaší smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak; Tyto poplatky vám v žádném případě nebudou účtovány.

Pokud jste požádali, aby služby začaly během období zrušení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá podílu již poskytovaných služeb až do okamžiku, kdy jste nás informovali o výkonu práva zrušení ve vztahu k této smlouvě Ve srovnání s celkovým rozsahem služeb poskytovaných ve smlouvě.

_____________________________________________________________________________

V případě smlouvy o poskytování služeb právo na odstoupení zaniká mimo jiné v případě, že podnikatel službu plně poskytl a službu začal plnit až poté, co k tomu spotřebitel udělil výslovný souhlas a při zároveň potvrdil, že je mu známo, že právo na odstoupení ztrácí, pokud byla smlouva ze strany podnikatele zcela splněna.

Pokud se strany nedohodly jinak, právo na odstoupení se nevztahuje na smlouvy o poskytování služeb v oblasti ubytování pro jiné účely než k bydlení, přepravě zboží, pronájmu vozidel, rozvozu jídel a nápojů, jakož i § 312g odst. 2 BGB poskytovat další služby související s volnočasovými aktivitami, pokud je ve smlouvě sjednáno konkrétní datum nebo období poskytování.

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
Načítání prosím čekejte.
7341 x zobrazeno
0 x uvedeno
Zobrazit podrobnosti
ANG GES G P

Inzerát č .: 23178

Náklady na dopravu na vyžádání
Minimální objednané množství: 1
1 k dispozici.

Registrováno od:18.05.2022

Dotaz

Nejste přihlášeni jako uživatel. Zadejte své jméno a e-mailovou adresu!

Načítání prosím čekejte.
Podrobnosti o poskytovateli

Společnost Machinengo GmbH

  • + 49 (0) 5224 / 9395294
  • Doporučte tento článek

    Navštivte také naše stránky sociálních médií