Univerzální šrotovník / šrotovník z nerezové oceli 380 V

Obecná informace
Výrobce:
stav:
Z druhé ruky

Univerzální šrotovník / šrotovník z nerezové oceli 380 V

použitý
 
Na zbytky chleba, koláčů, ořechů, sušeného ovoce atd.
Nepostradatelný pomocník v každé pekárně
Bylo prokázáno, že mletí zbytků chleba bez sušení a namáčení má následující výhody:
Zlepšená čerstvost
zlepšení chuti
Zvýšení výtěžnosti těsta
Vazebná struktura drobenky
Zařízení je vyrobeno výhradně z nerezové oceli.

Rozměry:
Šířka: přibližně 56 cm
Hloubka: přibližně 66 cm
Výška: přibližně 115,5 cm

Rozměry kotle:
Průměr: cca 35,5 cm
Výška kotlíku: cca 45 cm

Bohužel chybí typový štítek.
 
Snadné použití, čištění a kontrola funkčnosti.
Stroj je v dobrém stavu a lze jej zkontrolovat a vyzkoušet na místě.

Doručení nebo vyzvednutí max. 10 dnů od nákupu.

Podmínky služby

Všeobecné obchodní podmínky a informace o zákaznících

I. Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Základní podmínky

(1) Následující podmínky se vztahují na smlouvy, které s námi jako dodavatel (Zugtü Aydin) uzavíráte prostřednictvím webové stránky www.ayback-technik.de/Startseite. Pokud není dohodnuto jinak, je zahrnutí vašich vlastních podmínek, je-li to relevantní, v rozporu.

(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících předpisů je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze připsat převážně její obchodní ani nezávislé profesní činnosti. Podnikatelem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při uzavírání právní transakce vykonávají svou nezávislou profesní nebo obchodní činnost.

§ Uzavření smlouvy 2

(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží.

Naše nabídky na internetu jsou nezávazné a nejsou závaznou nabídkou k uzavření smlouvy.

(2) Závaznou nákupní nabídku (objednávku) můžete odeslat prostřednictvím systému online nákupního košíku.
Zboží určené k nákupu je uloženo v „nákupním košíku“. Pomocí příslušného tlačítka v navigační liště můžete „nákupní košík“ vyvolat a kdykoli tam provést změny. Po vyvolání stránky „Pokladna“ a zadání vašich osobních údajů, jakož i platebních a přepravních podmínek, se všechna data objednávky znovu zobrazí na stránce s přehledem objednávky.
Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, die Angaben in der Bestellübersicht nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion "zurück" des Internetbrowsers) bzw. die Bestellung abzubrechen.
Odesláním objednávky pomocí tlačítka „Objednávka podléhá platbě“ nám zasíláte závaznou nabídku.
Nejprve obdržíte automatický e-mail o přijetí vaší objednávky, který ještě nevede k uzavření smlouvy.

(3) Přijetí nabídky (a tím i uzavření smlouvy) proběhne do 2 dnů potvrzením v textové podobě (např. E-mailem), ve kterém vám bude potvrzeno vyřízení objednávky nebo dodání zboží (potvrzení objednávky).
Pokud jste neobdrželi odpovídající zprávu, již nejste vázáni svou objednávkou. V takovém případě budou všechny již poskytnuté služby okamžitě vráceny.

(4) Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy probíhá částečně automatizovaným způsobem e-mailem. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou nám poskytnete, je správná, že je příjem e-mailů technicky zajištěn, a zejména tomu, že tomu nebrání žádné filtry SPAM.

§ Zachování 3, zachování vlastnictví

(1) Právo na zadržení lze uplatnit pouze tehdy, pokud se týká nároků ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

§ Záruka 4

(1) Platí zákonná záruční práva.

(2) U použitých věcí jsou nároky z vad vyloučeny, pokud se vada projeví až jeden rok po dodání věci. Zjistí-li se vada do jednoho roku od dodání věci, lze nároky z vady uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě dvou let od dodání věci. Výše uvedené omezení neplatí:

- zavinění způsobené škody, kterou lze přičíst nám v důsledku zranění na životě, těle nebo zdraví a jiných škod způsobených úmyslně nebo hrubou nedbalostí;
- pokud jsme podvodně zatajili vadu nebo jsme poskytli záruku za kvalitu zboží.

(3) Jako spotřebitel jste povinni zkontrolovat úplnost, zjevné vady a poškození při přepravě ihned po dodání a co nejdříve nás a zasilatele informovat o případných reklamacích. Pokud tak neučiníte, nemá to žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.

§ 5 správné volby

(1) Platí německé právo. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze tehdy, pokud to neodstraní ochranu poskytovanou kogentními ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště (zásada příznivosti).

(2) Ustanovení Úmluvy OSN o prodeji výslovně neplatí.


II. Informace pro zákazníka

1. Totožnost prodávajícího

Zühü Aydin
Piccoloministr. 464
Kolín nad Rýnem 51067
Německo
Telefon: +49 (0) 221/608 68 90
E-mail: info@ayback-technik.de


Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.

2. Informace o uzavření smlouvy

Technické kroky pro uzavření smlouvy, samotné uzavření smlouvy a možnosti opravy jsou prováděny v souladu s ustanoveními „Uzavření smlouvy“ našich Všeobecných podmínek (část I.)

3. jazyka smlouva, smlouva textu skladování

3.1. Smluvním jazykem je němčina.

3.2. Neukládáme celé znění smlouvy. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku lze údaje smlouvy vytisknout nebo elektronicky uložit pomocí tiskové funkce prohlížeče. Poté, co obdržíme objednávku, vám budou e-mailem znovu zaslány údaje o objednávce, informace vyžadované zákonem pro smlouvy o prodeji na dálku a všeobecné obchodní podmínky.

4. Základní vlastnosti produktu nebo služby

Základní vlastnosti produktu a / nebo služby jsou uvedeny v příslušné nabídce.

5. Ceny a způsoby platby

5.1. Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny. Zahrnují všechny cenové komponenty včetně všech příslušných daní.

5.2. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Lze je vyvolat pomocí příslušně označeného tlačítka na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce, jsou zobrazeny samostatně v průběhu objednávkového procesu a jsou navíc hrazeny vámi, pokud nebylo přislíbeno bezplatné doručení.

5.3. Dostupné způsoby platby se zobrazují pod odpovídajícím tlačítkem na našem webu nebo v příslušné nabídce.

5.4. Není-li u jednotlivých platebních metod uvedeno jinak, jsou platební nároky z uzavřené smlouvy splatné okamžitě.

6. dodávka

6.1. Dodací podmínky, datum dodání a případná omezení dodávek naleznete pod odpovídajícím tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

6.2. Pokud jste spotřebitelem, je zákonem stanoveno, že riziko náhodné ztráty a náhodného poškození zboží prodaného během přepravy se na vás přenáší až při předání zboží, bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěná nebo nepojištěná. To neplatí, pokud jste nezávisle pověřili přepravní společnost, která není jmenována podnikatelem nebo jinou osobou pověřenou prováděním zásilky.

7. Zákonná záruční práva

Odpovědnost za vady vychází z ustanovení „Záruka“ v našich všeobecných podmínkách (část I).

Tyto podmínky a informace o zákaznících byly vytvořeny právníky Händlerbund, kteří se specializují na právo IT a jsou trvale kontrolováni ohledně souladu s právními předpisy. Händlerbund Management AG zaručuje právní bezpečnost textů a je odpovědná v případě varování. Více informací najdete na: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.
Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy
(Spotřebitelem je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně obchodní ani nezávislou profesní činností.)

Reklamace

Právo na odstoupení
Máte právo zrušit tuto smlouvu do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní ode dne

- na kterém jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzali nebo převzali zboží, pokud jste objednali jedno nebo více zboží v rámci jednotné objednávky a tyto jsou nebo budou dodány jednotně ;

- na kterém jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem, převzala nebo převzala poslední zboží za předpokladu, že jste objednali několik zboží v rámci jedné objednávky a toto zboží je dodáváno samostatně;

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nám zaslat jasné prohlášení (Zühü Aydin, Piccoloministr. 464, Kolín nad Rýnem 51067, telefonní číslo: 02216086890, faxové číslo: 02216110975, e-mailová adresa: info@ayback-technik.de) ( např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, dáme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení, než jaké má nejlevnější standardní doručení, které nabízíme ), která má být splacena okamžitě a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám nebudou za tuto splátku účtovány žádné poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení zboží, dokud nebudeme zboží vráceno nebo dokud neposkytnete důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nebo předat nám nebo na Grünstraße 14, 3 Kolín nad Rýnem okamžitě, v každém případě nejpozději do 51063 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty 14 dnů.

Nesete přímé náklady na vrácení zboží, které lze zaslat poštovní zásilkou, a také přímé náklady na vrácení zboží, které nelze zaslat poštovní zásilkou. Náklady na zboží, které nelze odeslat jako balíčky, se odhadují maximálně na přibližně 99,00 EUR.

Jediné, co potřebujete zaplatit za případné snížení hodnoty zboží, kde je ztráta hodnota je vzhledem k nutným ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti manipulaci se zbožím.

Důvody vyloučení nebo zániku

Právo na odstoupení neexistuje u smluv

- pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám;
- pro dodávku zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum expirace by bylo rychle překročeno;
- zur Lieferung alkoholischer Getränke, der Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer ke
- pro doručování novin, časopisů nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

Právo na odvolání zanikne na počátku smlouvy

- pro dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho plomba po dodání odstraněna;
- pro dodání zboží, pokud bylo po dodání kvůli jeho povaze nerozlučně smícháno s jiným zbožím;
- zur Lieferung von Toner oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.


Vzorový storno formulář

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a zašlete nám tento formulář).

- Zühü Aydin, Piccoloministr. 464, Kolín nad Rýnem 51067, faxové číslo: 02216110975, e-mailová adresa: info@ayback-technik.de:

- Hiermit widerufe (n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) /
poskytování následující služby (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Jméno des / der Verbraucher (s)
- Anschrift des / der Verbraucher (s)
- Unterschrift des / der Verbraucher (s) (Nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.
Načítání prosím čekejte.
9142 x zobrazeno
0 x uvedeno
Zobrazit podrobnosti
ANG GES G P

Inzerát č .: 23199

Náklady na dopravu na vyžádání
Minimální objednané množství: 1
1 k dispozici.

Registrováno od:26.05.2023

Dotaz

Nejste přihlášeni jako uživatel. Zadejte své jméno a e-mailovou adresu!

Načítání prosím čekejte.
Podrobnosti o poskytovateli

Ayback technika

  • +49(0)221/608 68 90
  • Doporučte tento článek

    Navštivte také naše stránky sociálních médií