Spotřebitelé mají následující právo na odstoupení od smlouvy:

_____________________________________________________________________________

 

Reklamace

 

Právo na odstoupení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení je čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Německo, +49 (0) 5224 / 9395294) o svém rozhodnutí informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. poštou nebo e-mailem). odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vybrali jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení než nejvýhodnější standardní dodávky, kterou nabízíme) musí splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o zrušení vaší smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak; Tyto poplatky vám v žádném případě nebudou účtovány.

Pokud jste požádali, aby služby začaly během období zrušení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá podílu již poskytovaných služeb až do okamžiku, kdy jste nás informovali o výkonu práva zrušení ve vztahu k této smlouvě Ve srovnání s celkovým rozsahem služeb poskytovaných ve smlouvě.

_____________________________________________________________________________

V případě smlouvy o poskytování služeb právo na odstoupení od smlouvy zanikne mimo jiné tehdy, pokud podnikatel plně poskytl službu a začal s poskytováním služby až poté, co spotřebitel vyjádří svůj výslovný souhlas a zároveň potvrdil své vědomí, že ztrácí právo na odstoupení, jakmile podnikatel plně splní smlouvu.

Pokud se strany nedohodnou jinak, právo na zrušení se nevztahuje na smlouvy o poskytování služeb v oblasti ubytování pro jiné než obytné účely, přepravu zboží, pronájem vozidel, rozvoz jídel a nápojů, jakož i pro poskytování dalších služeb v souvislosti s volnočasovými aktivitami, pokud smlouva stanoví konkrétní datum nebo období poskytnutí.

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Vzorový storno formulář

 

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a zašlete nám tento formulář).

 

 

Komu Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Německo, info@machinengo.de

 

- Hiermit widerrufe (n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

 

   ........................

 

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

 

   ........................

 

- Name des / der Verbraucher (y)

 

   ........................

- Anschrift des / der Verbraucher (y)

 

   ........................

- Unterschrift des / der Verbraucher (y) (nur bei Mitteilung auf Papier)

 

   ........................

- Datum

 

   ........................

 

 

(*) Nehodící se škrtněte.