Podmínky služby

- pro reklamy na Machinengo -

1. Předmět, oblast působnosti

1.1. Předmět těchto všeobecných podmínek (dále jen „Obchodní podmínky„) Je rezervace a umisťování reklam na webové stránky Machinengo.de! (dále jen „Platforma“) Stejně jako používání platformy jako zainteresované strany. Platformu provozuje Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Německo (dále jen „my"Nebo"nám").

1.2. Definice:

         1.2.1. Reklamy na platformě se dále označují jako „Show"Určeno.

         1.2.2 Společnosti inzerující na platformě se dále označují jako „Poskytovatel"Určeno.

         1.2.3 Zprávy, hodnocení nebo jiný obsah, který uživatelé komunikují na platformě nebo prostřednictvím této platformy, se označují jako „Příspěvky uživatelů"Určeno.

1.3 Umístění reklam na platformě - pokud a v rozsahu uvedeném na platformě - je zpoplatněno. Použití reklam jako potenciálního zákazníka je zdarma.

1.4 Na naše nabídky a služby se vztahují výhradně tyto všeobecné podmínky. Podmínky uživatele, které se odchylují od těchto podmínek nebo jdou nad jejich rámec, se nestávají součástí smlouvy.


2. Uzavření smlouvy, jazyk smlouvy

2.1 Pro používání našich služeb platformy platí následující:

2.1.1. Uzavření smlouvy na zaplaceno Služby:

2.1.1.1. Pouze při objednání služby je závazná nabídka k uzavření odpovídající smlouvy. Chcete-li zadat objednávku, projděte objednávkovým procesem na webových stránkách a zadejte tam požadované informace. Před odesláním objednávky máte možnost znovu zkontrolovat všechny údaje objednávky a případně je opravit. Pouze při odeslání objednávky učiníte závaznou nabídku k uzavření smlouvy.

2.1.1.2. Vaši nabídku můžeme zpracovat do pěti dnů

  • Zaslání potvrzení objednávky poštou, faxem nebo e-mailem nebo
  • Žádost o platbu

    akceptovat; Pro dodržení termínu je rozhodující čas, kdy od nás obdržíte potvrzení objednávky nebo požadavek na platbu.

2.1.2  Uzavření smlouvy na zdarma Služby:

2.1.2.1. Poskytnutí webové stránky ještě nepředstavuje závaznou nabídku na uzavření odpovídající uživatelské smlouvy, ale závazná nabídka je podána pouze tehdy, když nám uživatel pošle svou žádost o registraci nebo rezervaci prostřednictvím webové stránky. Tuto nabídku v případě potřeby přijímáme potvrzením registrace nebo rezervace uživatele zasláním registrace nebo potvrzení rezervace e-mailem nebo zveřejněním příspěvků uživatele na platformě.

2.1.3 Jazyk smlouvy

2.1.3.1. Smluvním jazykem je němčina.


3. Uložení smluvních ustanovení

3.1.1 Ukládáme smluvní ustanovení, tj. Údaje o rezervaci nebo údaje o objednávce nebo registrační údaje a tyto podmínky. Můžete si vytisknout nebo uložit smluvní ustanovení z vaší strany pomocí obvyklých funkcí vašeho prohlížeče (obvykle „Tisk“ nebo „Soubor“> „Uložit jako“). Údaje o rezervaci nebo údaje o objednávce nebo registrační údaje jsou obsaženy v přehledu, který se zobrazuje v posledním kroku rezervace nebo objednávky nebo registrace.

4. Uživatelský účet (registrace)

4.1. Při registraci uživatelského účtu je třeba uvést správné a úplné informace. Údaje třetích stran nelze používat bez jejich souhlasu.

4.2. Více registrací není povoleno.

4.3. Jste povinni zacházet s vašimi přístupovými údaji, jako je vaše heslo, důvěrně, nezpřístupňovat je třetím stranám a okamžitě nás informovat v případě ztráty nebo neoprávněného použití vašich přístupových údajů.

5. Reklamní služby a ceny

5.1 Formáty, umístění a období přechodu pro reklamy, jakož i jakékoli zvláštní požadavky a případně příslušné ceny vycházejí z našeho popisu služby nebo ceníku nebo jiného ceníku příslušných produktů, který byl platný v době uzavření smlouvy uzavřeno.


6. Požadavky na reklamu

6.1.     Správnost a aktuálnost: Reklamy musíte neustále udržovat přesné a aktuální.

6.2.     Hypertextové odkazy: Pokud vaše reklamy obsahují hypertextové odkazy, musíte zajistit technickou dostupnost cílové stránky, jakož i legálnost obsahu cílové stránky a kontextu cílové stránky.

6.3.     Soulad s příslušnými zákony: Jste odpovědní za to, že vaše reklamy neporušují příslušná zákonná ustanovení. Mezi ně patří například zákaz nekalé, klamavé nebo jinak protisoutěžní reklamy podle UWG, nařízení o označování cen nebo ustanovení trestního práva.

6.4.     Žádné porušení práv třetích stran: Vaše reklama nesmí porušovat práva průmyslového vlastnictví třetích stran ani práva třetích stran na duševní vlastnictví, jako jsou práva na pojmenování, práva na ochranné známky (ochranné známky, registrované vzory) nebo autorská práva. Poskytovatel nás ujišťuje, že může volně nakládat s právy k obsahu své reklamy, která jsou nezbytná pro umístění jeho reklamy, a že neexistují žádná práva třetích stran.

6.5. I.povinnost tisku: Poskytovatel musí zajistit, aby všechny reklamy, které zadal na platformě, obsahovaly otisk, pokud reklama není použita výhradně pro soukromé nebo rodinné účely a nemá žádný dopad na trh. Dostačující je jasně viditelný, identifikovatelný a smysluplný odkaz (např. „Otisk“) na otisk poskytovatele, který je k dispozici jinde. Otisk musí být v souladu s otiskovou povinností ve smyslu § 5 zákona o telemédiích stačit.


7. Požadavky na příspěvek uživatele

7.1. Na platformě nebo prostřednictvím platformy lze komunikovat pouze legitimní příspěvky uživatelů (oznámení, recenze atd.). Zejména příspěvky uživatelů a / nebo jejich nastavení na platformě nesmí porušovat žádná práva třetích stran (např. Jméno, ochranná známka, autorská práva, ochrana údajů, osobní práva atd.). Uživatel nás ujišťuje, že může volně disponovat potřebnými právy k zveřejňování svých uživatelských příspěvků na platformě a že neexistují žádná konfliktní práva třetích stran.

7.2. Příspěvky uživatelů, ať už v obrázcích nebo v textu, nesmí obsahovat vyobrazení násilí a nesmí být sexuálně urážlivé. Nesmí obsahovat žádná diskriminační, urážlivá, rasistická, hanlivá nebo jinak nezákonná či nemorální prohlášení nebo prohlášení

7.3. Recenze, které jsou poskytovatelům poskytovány, nemusí obsahovat nepřesná faktická prohlášení nebo pomlouvačnou kritiku a nesmí porušovat osobní práva.
 

8. Blokování reklam

8.1. Jsme oprávněni okamžitě blokovat reklamy, pokud existují náznaky, že tato nebo případně cílová stránka, na kterou jsou reklamy předávány, nebo prostředí cílové stránky je nezákonné nebo porušuje práva třetích stran. Pro tyto účely je třeba to považovat za náznak protiprávnosti nebo protiprávního jednání, mimo jiné, pokud třetí strany přijmou opatření jakéhokoli druhu proti nám nebo proti vám a tato opatření jsou založena na obviněních z protiprávnosti nebo protiprávního jednání. Přerušení umístění musí být zrušeno, jakmile bylo rozptýleno podezření na nezákonnost nebo právní porušení.

8.2. O blokování reklam vás budeme neprodleně informovat a požádáme vás o odstranění obvinění s uvedením přiměřené lhůty. Po uplynutí lhůty bez výsledku máme právo smlouvu okamžitě ukončit.

9. Blokování příspěvků uživatelů

9.1. Jsme oprávněni kdykoli blokovat a / nebo mazat příspěvky uživatelů, pokud to není v rozporu s vaším právem na svobodu projevu.
 

10. Fakturace e-mailem

10.1. Máme nárok na fakturaci prostřednictvím e-mailu.
 

11. Reklamace vad (záruka)

11.1. Na naše záruční závazky se vztahují zákonná ustanovení o záruce.
 

12. Zřeknutí se a omezení odpovědnosti

Na naši odpovědnost za škody se vztahuje následující:
 

12.1. V případě úmyslné a hrubé nedbalosti, včetně nedbalosti našich zástupců, odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními. Totéž platí pro škody způsobené z nedbalosti v důsledku zranění na životě, těle nebo zdraví.

12.2. V případě škody způsobené z nedbalosti na majetku a finanční škody jsme odpovědni pouze za porušení základní smluvní povinnosti, ale výše je omezena na škodu, která je předvídatelná a typická pro smlouvu v době uzavření smlouvy; Základní smluvní závazky jsou ty, jejichž splnění umožňuje především řádné provedení smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní partner může pravidelně spolehnout.

12.3. Kromě toho je z naší strany vyloučena odpovědnost bez ohledu na právní základ.

12.4. Vyloučení a omezení odpovědnosti v odstavcích (1) až (3) výše platí obdobně také ve prospěch našich zástupců.

12.1. Odpovědnost v důsledku převzetí záruky nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobky zůstává nedotčena vyloučením a omezením odpovědnosti v odstavcích (1) až (4) výše.

 

13. Hodnocení reklam

13.1. Pořadí vyplývá z data zveřejnění reklamy. Uživatel / návštěvník může tyto parametry změnit prostřednictvím webové stránky (třídění). Lze také rezervovat nejlepší inzeráty. Nejnovější reklamy se opět zobrazují výše ve výsledcích.

14. Volba práva, místo příslušnosti

14.1. Zákon Spolkové republiky Německo. Zákon OSN o prodeji je vyloučen. Tato volba práva se vztahuje pouze na spotřebitele, pokud neomezují žádná závazná zákonná ustanovení země, ve které mají bydliště nebo obvyklé bydliště.

14.2. Místem jurisdikce při jednání s podnikateli, právnickými osobami podle veřejného práva nebo zvláštními fondy podle veřejného práva je sídlo naší společnosti. Jsme však oprávněni podle naší volby podat žalobu v sídle zákazníka.